Recent Submissions

 • Gender Studies Education and Pedagogy 

  Lundberg, Anna; Werner, Ann (Swedish Secretariat for Gender Research, 2012)
  This specific text deals with the education methods of gender studies. It discusses what happens in a gender studies classroom, what the processes of learning and challenges are like and what are considered to be the ...
 • En introduktion till genusvetenskapliga begrepp 

  Lundberg, Anna; Werner, Ann (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016)
  Det var på hösten 2011 som ett gäng studierektorer på genusvetenskapliga utbildningar började diskutera behovet av att samla erfarenheter och kunskap som forsknings- och undervisningsfältet genererat. Skulle det gå att ...
 • Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap 

  Lundberg, Anna; Werner, Ann (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2014)
  Det akademiska språket beskrivs ofta som svårt och ogenomträngligt för den oinvigde. För studenter är det akademiska skrivandet bland det första de måste lära sig. Ett sätt att anpassas till givna ramar och normer för vad ...
 • Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang 

  Lundberg, Anna; Werner, Ann (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2013)
  I forskningspolitiken är samverkan idag en viktig fråga. Fokus för detta arbete har dock mest kommit att handla om hur forskning kan användas för att öka innovation och tillväxt, inte sällan i en ganska snäv ekonomisk ...
 • Genusvetarnas framtid 

  Lundberg, Anna; Werner, Ann (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2013)
  Ord som nytta och anställningsbarhet hörs allt oftare när man talar om forskning och högre utbildning. Att högre utbildning leder till bättre möjligheter på arbetsmarknaden är i och för sig inget nytt. Inte heller att ...
 • Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 

  Lundberg, Anna; Werner, Ann (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012)
  I denna första skrift står pedagogik och didaktik i fokus. Finns det något specifikt genusvetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande? Vad har genusvetenskapens intresse för reflexivitet över lärar- och ...
 • Sammanställning av enkät om jämställdhet i folkhögskolor och studieförbund 

  Unknown author (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017)
  På uppdrag av Folkbildningsrådet har Nationella sekretariatet för genusforskning genomfört en enkätundersökning för att kartlägga det jämställdhetsarbete som pågår inom folkbildningen. Detta är en sammanställning av ...
 • KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: Information och riktlinjer för uppstarten av Jämställdhetsmyndighetens kommunikationsarbete 

  Unknown author (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018)
  Utredningen för inrättandet av en jämställdhetsmyndighet gav i maj 2017 Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet uppdraget att ta fram en grund för Jämställdhetsmyndighetens kommunikation. Den ...
 • Kommunikationsplattform Jämställdhetsmyndigheten: Slutrapport till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet 

  Unknown author (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018)
  I maj 2017 gav Utredningen för inrättandet av en jämställdhetsmyndighet ett uppdrag till Nationella sekretariatet för genusforskning som syftade till att tillgodose Jämställdhetsmyndighetens grundläggande kommunikationsbehov ...
 • Att göra verklighet: Teoretiska redskap för normkritisk, inkluderande och jämställd kommunikation 

  Unknown author (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017)
  Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yrke, eller hur vi bör ...
 • Gränser, mobilitet, mobilisering: g16 programbok 

  Unknown author (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016)
  Detta är den tredje g konferensen sedan den första 2012, och syftet är fortfarande att samla det svenska genusforskningsfältet i hela sin bredd, stödja samverkan mellan olika delar av detta mångfacetterade fält och stärka ...
 • Kunspaksöversikter skola 

  Heikkilä, Mia (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016)
  Stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar styr i stor utsträckning förskolans vardag. Skolprestationer i skolan och val till gymnasieskolan skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Med ett genusperspektiv på förskola ...
 • Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 – en nulägesöversikt 

  Liinason, Mia (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2010)
  Under våren 2010 genomför Nationella sekretariatet för genusforskning en kartläggning av genusforskningens infrastruktur. Bakgrunden är att man har uppmärksammat en stor variation mellan olika genusforskningsmiljöer runt ...
 • Genusforskning inom medicin: Forsknings- och folkhälsopolitisk policy 2002-2012 

  Harryson, Lisa (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012)
  Genusvetenskaplig forskning om folkhälsa och medicin är ett kunskapsområde som utvecklats sedan 1980-talet. Det är ett forskningsområde där Sverige kan hävda sig väl i en internationell jämförelse. Anledningarna till det ...
 • Kön eller genus? 

  Gothlin, Eva; Gothlin, Eva (Nationella sekretariatet för genusforskningNationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
  Kön/genus är centrala begrepp inom det forskningsfält som kan sammanfattas under beteckningar som genusforskning, könsforskning eller könsteoretisk forskning. De grundläggande begreppen har därmed fått ge namn åt ...
 • RETHINKING KNOWLEDGE REGIMES: Solidarities & Contestations Solidarities & Contestations 

  Unknown author (Swedish Secretariat for Gender Research, 2019)
  This is the fourth g-conference held since the first event in 2012, and its purpose continues to be to bring together the entire range of Swedish gender research, to support collaboration between different parts of this ...
 • Jämställdhetspolitikens villkor: Politiska intentioners möten med den akademiska världen: exemplet ”Thamprofessurerna” 

  Jordansson, Birgitta (Nationella sekretariatet för genusforskning, 1999)
  År 1995 beslutade regering och riksdag att inrätta ett antal doktorand-, forskarassistent- och professorstjänster för underrepresenterat kön. Det var ett försök att komma till rätta med det faktum att kvinnor finns i så ...
 • Genusprofessurerna - skildring av en process: Vad hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessurer? 

  Jordansson, Birgitta (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2003)
  Bakgrunden till inrättandet av de särskilda genusprofessurerna, det vill säga professurer med inriktning mot genusforskning, står att finna i 1995 års utbildningsproposition. I propositionen gav regeringen den dåvarande ...
 • Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag i skärningspunkten mellan forskning, forskningspolitik och samhällspåverkan 

  Mark, Eva (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2005)
  Följande rapport redovisar en analys av Nationella sekretariatet för genusforskning verksamhetsuppdrag från staten. Syftet bakom undersökningen var dels att få verktyg för att skärpa inriktningen på sekretariatets verksamhet, ...
 • Genusperspektiv och genusvetenskap: en studie om integreringen av genusperspektiv vid 14 svenska lärosäten 

  Smirthwaite, Goldina (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2005)
  Följande rapport beskriver integrationen av genusperspektiv i 14 relativt nya svenska lärosätens utbildningar. Uppdraget från Nationella sekretariatet för genusforskning till Goldina Smirthwaite, som svarat för genomförande ...

View more