Show simple item record

dc.contributor.authorBjurén Klangh, Ann
dc.date.accessioned2011-02-03T10:50:24Z
dc.date.available2011-02-03T10:50:24Z
dc.date.issued2011-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24343
dc.description.abstractPatient delaktighet har fått större uppmärksamhet och författningar har reviderats för att stärka patientens ställning i vården under de senaste decennierna. Sjuksköterskan som först möter patienten i ett ankomstsamtal inför ett operativt ingrepp, har ett betydelsefullt ansvar att möjliggöra patienten delaktig i omvårdnaden. I bakgrunden presenteras begrepp och omvårdnadsteorier vilka har betydelse för studien såsom delaktighet, kommunikation, trygghet och tillit. Tidigare studier visar att sjuksköterskan ser delaktighet som en dynamisk interaktion mellan patienten och sjuksköterskan. Delaktighet främjades genom att sjuksköterskan kommunicerade på ett individualiserat sätt efter patientens behov. Syftet med pilotstudien var att studera hur sjuksköterskor skapar möjligheter för patientens delaktighet i vården/omvårdnaden genom det preoperativa samtalet. Frågeställningarna berörde vad samtalet innehöll samt hur sjuksköterskan och patienten kommunicerade. En kvalitativ metodansats användes för studien, där datainsamlingen genomfördes med icke deltagande, ostrukturerade observationer med bandinspelningar av ankomstsamtal mellan sjuksköterska och patient. Observationerna och bandinspelningarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Kondenserade meningsbärande enheter utmynnande i koder, vilka sammanfördes i fyra kategorier; bemötande, bekräftande, patientens behov och innehåll i samtalet i två överordnade teman; relation och dialog. Resultatet visade att sjuksköterskorna skapade en relation med patienten genom att bemöta patienten respektfullt och genom att bekräfta patienten vilket skapade tillit och förtroende för sjuksköterskan. I dialogen efterfrågades patientens behov, om samtalet nedtecknades direkt i datorn fokuserades på sökord. Men om samtalet nedtecknades för hand och senare dokumenterades i datorn ställdes mer öppna frågor. Metoddiskussionen diskuteras studiens giltlighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuteras i resultatdiskussionen i förhållande till de beskrivna begrepp och tidigare forskning samt hur vidare forskning bör bedrivas för att utveckla problemområdet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectDelaktighetsv
dc.subjectpreoperativsv
dc.subjectankomstsamtalsv
dc.subjectomvårdnadsv
dc.titleDelaktighet - mer än ett samtal - hur sjuksköterskan möjliggör delaktighet genom det preoperativa samtaletsv
dc.title.alternativePatient participation-more than a conversation- how the nurse facilitates participation through the preoperative conversationsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record