Recent Submissions

 • Bedömning av personlig kompetens vid rekrytering 

  Olsson, Sofia; Staaf, Suzanne (2011-12-08)
  Syfte Genom att undersöka hur rekryterare bedömer personlig kompetens vid rekrytering av personalvetare syftar uppsatsen till att bidra med ökad kunskap och förståelse för hur personlig kompetens bedöms och vilka tänkbara ...
 • I flexibilitetskravens fotspår 

  Söderlund, Kajsa; Nordgren, Amelia (2011-07-20)
  Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur distansarbetande säljares arbetstrivsel ser ut. Utgångspunkt har tagits i Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM), och dess tre komponenter: begriplighet, ...
 • Balans mellan arbete och privatliv 

  Hagelin, Sanna; Carlsson, Evelina (2011-07-20)
  Balans mellan arbete och privatliv är en viktig och aktuell fråga både idag och i framtiden. I organisationerna ses balans mest som en hälsofråga och någonting som framförallt är aktuellt för chefer med barn eller sjuka ...
 • Samverkan i en ideell organisation 

  Abenius, David; Berntzon, Anna (2011-07-20)
  anställda inom Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samverkan fungerar utifrån tre fokusområden; kommunikation, roller och ansvarsfördelning samt delaktighet och samverkan. För ...
 • Kunskapsdelning i tillitsfulla relationer 

  Gustavsson, Johanna; Johansson, Anna-Karin (2011-07-20)
  organisationen. Studiens syfte är att undersöka hur kunskapsdelning sker mellan kunskapsarbetare i en kunskapsintensiv och högteknologisk organisation. Genom att ta reda på individers förhållningssätt till det egna ...
 • kalles familj tänker nytt. En studie av kulturförändringsarbetet hos ABBA Seafood 

  Karlander, Marie; Ekman, Monica (2011-07-20)
  Uppsatsen som följer är en personalvetenskaplig studie av ett företag i förändringsarbete. Vårt övergripande forskningsintresse var att få kunskap om faktorer som leder till ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi valde ...
 • Konsten att klara sig på toppen 

  Granath, David; Stümer, Michael (2011-07-20)
  Att verka som chef i en kulturorganisation är en komplex uppgift. Organisationen har ofta begränsade resurser och institutionella normer, vilket kan verka hämmande för chefers och medarbetares kreativitet. Syftet med ...
 • Att mäta det omätbara 

  Eriksson, Maritna; Jacobsson, Hanna (2011-07-20)
  Följande studie syftar till att belysa hur organisationer idag arbetar med att mäta och följa upp sina immateriella resurser, vilket i denna studie avser personal. Vi lever idag i ett kunskaps- och tjänstesamhälle vilket ...
 • HR-omvandling på lösa grunder 

  Bobeck, Gustav (2011-07-20)
  Syftet med denna uppsats är att kartlägga Dave Ulrichs teoretiska grund för kon-­‐ ceptet HR Transformation och pröva hållbarheten i den teoretiska grunden. Tidigare forskning har fokuserat på ...
 • Hur skapas en Wallenstammare? 

  Karlsson, Kristin (2011-07-20)
  Syftet med studien är att undersöka hur Wallenstams introduktionsprogram förhåller sig till den idealbild som ges i litteraturen. Genom att ta reda på hur personalchefen, avdelningschefer och arbetsgrupper upplever ...
 • Balans mellan arbete och privatliv – en utopi? Kvinnliga juristers syn på balans, gränser och strategier 

  Elander, Helena (2011-07-20)
  Syftet med denna studie var att studera kvinnliga juristers syn på balans mellan arbete och privatliv. Forskningsfrågor som använts är bland annat hur balans mellan arbete och privatliv ser ut hos juristerna, hur de ...
 • “Men gud vad tufft! Hur vågar du?” - En kvalitativ studie om kvinnliga bussförares tillträde till ett mansdominerat yrke 

  Löfström Sandberg, Beatrice; Larsson, Sofia (2011-07-14)
  Följande uppsats är skriven på uppdrag av Göteborgs Spårvägar med syfte att kartlägga hur organisationen kan bli en attraktivare arbetsplats för kvinnor, då kvinnor idag är i en klar minoritet i organisationen. För att ...
 • ”Alla vill inte vara med” En studie om förutsättningar för delaktighet vid förändringsarbete i en svensk grossistverksamhet 

  Eriksson, Lars; Gustafsson, Emil (2011-07-14)
  Följande kandidatuppsats i personalvetenskap syftar till att undersöka vilka förutsättningar för delaktighet anställda i en svensk grossistverksamhet har vid förändringsarbete. För att uppnå syftet har dessa forskningsfrågor ...
 • Attrahera, motivera och behålla – Employer branding på Attendo Care 

  Welander, Pauline; Neuman, Karl (2011-07-14)
  Syftet med den här studien är att göra en nulägesanalys på Attendo Care för att undersöka hur de i dagsläget arbetar med att presentera sig som en attraktiv arbetsgivare. Vidare ska studien undersöka hur Attendo Care kan ...
 • Integration och arbetsmiljö, ett komplicerat samspel 

  Isaksson, Emma; Olsson, Matilda (2011-07-14)
  Studien har sin bakgrund i att arbetsstyrkan i Sverige har blivit alltmer heterogen, bestående av olika etniciteter, nationaliteter och kulturer. HR har en central roll i dessa frågor och kan påverka genom att aktivt arbeta ...
 • Support, kunskapsresurs eller strateg? HR-konsultens balansgång mellan olika roller 

  Johansson, Karin; Hansson, Josefin (2011-07-14)
  Följande studie är en personalvetenskaplig uppsats som behandlar HR:s roll i aktiviteten chefsstöd. Syftet med undersökningen var att förstå HR:s roll i organisationen samt relatera rollen till personalledningsidealet Human ...
 • Utrymme för berättelser Om hur lärande i en reseorganisation kan förstås utifrån empowerment och storytelling 

  Palm, Andreas; Södling, Martin (2011-07-14)
  Syftet med detta arbete är att, utifrån en fallorganisation, undersöka och belysa premisser för säsongsanställda reseledares arbete och arbetsuppgifter. Därutöver vill vi specifikt fokusera och analysera, om och i så ...
 • Attraktiviteten på spåren En utvärdering av Göteborgs Spårvägars uppfattning om sitt arbetsgivarvarumärke 

  Lindespång, Anna; Linhard, Anna (2011-07-14)
  Följande uppsats baseras på en fallstudie av Göteborgs Spårvägar, GS, som syftar till att utvärdera organisationens arbetsgivarvarumärke genom att jämföra ledningens uppfattning om organisationens attraktivitet som ...
 • ”Det är ju bara tjejer överallt!” - Att arbeta med likabehandlingsnormer i en detaljhandelskedja 

  Persson, Karl; Petersson, Filip (2011-07-14)
  Vårt primära syfte med denna uppsats är att undersöka normer kring likabehandling i en detaljhandelskedja, vårt sekundära syfte är att finna konkreta åtgärder att föra in den likabehandlingsplan vi fått i uppdrag av en ...
 • Ledarskapets påverkan på framgångsrik organisationskultur 

  Höglund, Anna; Axelsson, Sofie (2011-07-14)
  Denna studie undersökte organisationskultur och ledarskap på ett av de mest framgångs-rika företagen i Sverige, W.L. Gore & Associates Scandinavia AB (Gore), där organisa-tionskulturen sägs vara grunden till varför de har ...

View more