Show simple item record

dc.contributor.authorMörk, Caroline
dc.contributor.authorPetersson, Cecilia
dc.date.accessioned2010-06-08T12:07:45Z
dc.date.available2010-06-08T12:07:45Z
dc.date.issued2010-06-08T12:07:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22525
dc.description.abstractBakgrund och problem: De finansiella rapporterna för bankerna och dess analysvärde har kommit att ifrågasättas och aktualiseras i samband med finanskrisen. Eftersom bankernas verksamhet blir allt mer komplex, samtidigt som bankerna utgör ett fundament för ett välfungerande samhälle är vikten av att kunna bedöma stabiliteten i en bank högst aktuell. Värderingen av en banks verksamhet och riskerna kopplade till stabilitet är svårare att bedöma i en bank än för ett icke finansiellt företag. Vikten att identifiera de nyckeltal som kan förutspå stabilitet i den enskilda banken och minska bristen på transparens leder till forskningsfrågan: Vilka nyckeltal har ett högt prognosvärde när det gäller att utvärdera huruvida en bank kan anses vara stabil utifrån ett externt perspektiv? Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att finna nyckeltal som kan användas för att prognostisera stabiliteten i en bank. Metod: För att uppnå syftet med studien presenteras en litteraturgenomgång som karaktäriserar en stabil bank och riskerna kopplade till verksamheten. Därefter definieras de beroende variablerna i studien som kan kopplas till stabiliteten i en bank. Vidare undersöks vilka nyckeltal som används för att utvärdera en banks verksamhet. Dessa nyckeltal kommer sedan att analyseras med multipel och enkel regressionsanalys för att undersöka vilka nyckeltal som kan prognostisera stabiliteten i den enskilda banken. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats och urvalet har bestått av ett stort antal banker (23 728 st) från hela världen. Datan har tagits från åren 2006-2009. Resultat och slutsatser: Studien visar att för att förutspå stabilitet i en bank används mått kopplade till likviditet och kapitaltäckning. Dessa mått har även en hög korrelation till varandra vilket innebär att de påverkar varandra vid prognostisering av stabiliteten i en bank. Vidare identifieras tillgångsrelaterade och verksamhetsrelaterade mått och den multipla och enkla regressionsanalysen visar att de tillgångsrelaterade måtten främst påverkar likviditetsmåtten medan påverkan på kapitaltäckningsmåtten är knapp. Avkastningen på totala tillgångar är det verksamhetsrelaterade mått som mest påverkar båda kategorierna av stabilitetsmåtten. Fortsatt forskning: Eftersom vi haft ett kvantitativt förhållningssätt vid vår studie skulle det vara intressant att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka vilka nyckeltal som bankerna använder för att utvärdera stabilitet i andra banker. Det skulle även vara intressant att fokusera studien och minska urvalet för att försöka hitta starkare samband för prognostisering av en viss typ av bank. Sista uppslaget är en studie kopplad till makroekonomisk påverkan, detta finner vi intressant då påverkan ifrån omgivningen har visat sig vara av betydelse för en fullständig analys av en bank. Exempel på detta kan vara ränteförändringar och vilken typ av reglering banken utsätts fören
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningen
dc.relation.ispartofseries09-10-63Men
dc.subjectFinansiella nyckeltal, stabilitet, kapitaltäckning, bank, nyckeltalsanalys, likviditeten
dc.titleNyckeltal för att prognostisera stabilitet i bankeren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record