Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Natalya
dc.contributor.authorFransson, Jonas
dc.date.accessioned2010-02-23T14:35:07Z
dc.date.available2010-02-23T14:35:07Z
dc.date.issued2010-02-23T14:35:07Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22003
dc.description.abstractBakgrund och problem: Samtliga börsnoterade företag är på något sätt exponerade för finansiella risker, inte minst efter den senaste tidens turbulens på de internationella marknaderna. Att företagen via de finansiella rapporterna upplyser om vilka finansiella risker de är exponerade för och på vilket sätt de hanteras är därför viktig information för företagets användare. Standarden IFRS 7: Upplysningar har tillkommit år 2005 och ställer i förhållande till tidigare standarder högre krav på företagens riskupplysningar gentemot sina användare. Avsikten med standarden är följaktligen att minska informationsasymmetrin mellan företaget och användarna vilket är ett dominerande problem inom redovisningen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur väl företagen på Small respektive Large Cap företag uppfyller de krav IFRS 7 ställer och om det möjligtvis föreligger samband mellan företagens upplysningsgrad och Cap tillhörighet. Vidare granskar studien även vilka konsekvenser företagens upplysningsgrad rörande finansiella risker kan tänkas ha på prisutveckling på egna aktier. Avgränsningar: Studien begränsar sig till företag på OMX börsen i Stockholm noterade på Small och Large Cap som är verksamma inom industribranschens kapitalvaror. Eftersom studien fokuserar på företagens upplysningar rörande finansiella risker i enlighet med standarden IFRS 7 har de mest relevanta punkterna i standarden valts ut, vilka är punkt 31-42. Vidare avgränsas studien till företagens årsredovisningar för år 2008. Metod: Undersökningen genomfördes på sammanlagd 27 företag med följande fördelning: 14 företag på Small samt 13 företag på Large Cap. Datainsamlingen utfördes genom granskning av de valda företagens årsredovisningar med hjälp av en frågemall som baseras på IFRS 7 krav om finansiella riskers upplysning. Materialet sammanställdes i Excel för att därefter genomföra några statistiska analyser som Pearsons korrelationsmatris och linjär regressionsanalys i SPSS för att kunna fastställa eventuella samband mellan undersökta variabler samt definiera skillnader i omfattning av upplysningar i respektive Cap. Resultat och slutsatser: Resultatet pekar på att Large Cap företagen är betydligt mer transparenta i sina upplysningar rörande finansiella risker. Undersökningen mycket riktigt bekräftade att det föreligger ett samband mellan Cap tillhörighet och riskupplysningarnas omfattning. Ur resultatet framkom även att upplysningar angående valutarisker hade ett positivt samband med företagens aktiekurser. Sammansättning av riskupplysningarna gav dock inget samband med aktiekursförändringen. Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie enbart riktar in sig på svenska industriföretag borde det vara intressant att i framtida studier undersöka huruvida svenska företag redovisar sina finansiella risker på ett liknande sätt som andra europeiska företag för att på så sätt kunna göra en jämförelse med denna studie.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries09-10-41en
dc.titleRiskupplysning i svenska företag: Spelar storleken någon roll?en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record