Show simple item record

dc.contributor.authorLindberg, Tony
dc.contributor.authorBörjesson, Dick
dc.date.accessioned2009-10-26T09:49:46Z
dc.date.available2009-10-26T09:49:46Z
dc.date.issued2009-10-26T09:49:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21346
dc.description.abstractUppsatsen handlar om en verksamhet i Socialtjänsten Biskopsgården Göteborg, som gick under namnet Metodhandledning i gemensamma komplexa ärenden. Verksamheten bedrevs under närmare ett år men kom av olika skäl att upphöra. Under den tid denna pågick kom ett stort antal handläggare – under ledning av tre metodhandledare, vilka i sin tur handleddes av en s.k. superhandledare – att tillsammans handlägga gemensamma komplexa ärenden, d.v.s. en typ av ärenden där klienten eller klienterna är aktuella vid flera enheter i förvaltningen. Vår undersökning hade till syfte att belysa hur verksamheten kommit till stånd och bedrevs, vidare vilken nytta som handläggarna ansåg sig ha haft av handledningen och vilka förslag till förändringar de kunde ha. Av intresse ansåg vi även vara eventuella organisatoriska dilemman som kunde uppstå till följd av att verksamheten bedrevs utanför den ordinarie verksamhets-planen. Vår undersökning bedrevs i form av kvalitativa intervjuer (8 stycken), fem hand-läggare, två metodhandledare och en superhandledare. Bearbetningen av våra resultat gav vid handen följande: att handläggarna uppskattat verksam-heten och ansett att den gagnat dem i handläggningen av de enskilda klientärendena såväl som att den varit professionellt utvecklande för dem själva. Därtill ansåg de flesta att verksam-heten varit till fördel för klienterna. I undersökningen framkom många synpunkter på hur verksamheten borde permanentas men också förslag till förbättringar, inte minst i dokume-tationen av arbetet och med uppföljning dels av ärendena men också av själva handledningen i sig. Analysen av resultaten bedrevs med begrepp från organisations- och systemteori, samt med nätverksanalys och kommunikationsteoretiska infallsvinklar. Undersökningen avslutas med ett antal förslag till hur verksamheten kan utvecklas i framtiden.en
dc.language.isosween
dc.subjectMetodhandledning, handledning, supervision in social work, handledning i psykosocialt arbeteen
dc.titleEtt gemensamt socialkontor. En kvalitativ utvärdering av metodhandledningen i gemensamma komplexa ärendenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record