Show simple item record

dc.contributor.authorMasson, Erika
dc.date.accessioned2009-10-22T13:01:57Z
dc.date.available2009-10-22T13:01:57Z
dc.date.issued2009-10-22T13:01:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21303
dc.description.abstractSyfte & problemområde: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur dagens vuxna barn upplevt deras uppväxt i en familj med alkoholmissbruk. Jag ville även studera hur dessa personers nuvarande livssituation såg ut, och hur den påverkats av den specifika uppväxten, med en missbrukande förälder. Metod & material: Studien är en kvalitativ intervjustudie, där empirin har samlats in genom intervjuer med fem vuxna barn till missbrukare. Materialet tolkades och problematiserades utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på familjen, och stämplingsteori med fokus på individen. Resultat & slutsatser: I resultatet framkommer det att flertalet av informanterna blev varse om att någonting inte stod rätt till vid 8-9 års ålder. Gemensamt för nästan alla som barn var känslorna av skam och kluvenhet över situationen med en mamma eller pappa som missbrukar. I fyra av fallen så fanns det en önskan om att fly eller hålla sig borta, men samtidigt en ambivalens gällande deras frånvaro, tre av dem kunde känna oro för föräldern eller syskon, medan den fjärde kände förväntningar på sig om ansvar i hemmet. Även känslor av ensamhet, utanförskap och dåligt självförtroende var typiska, känslor som kunde styrkas genom tidigare studier och kan eventuellt tolkas ses som representativa hos barn till föräldrar med alkoholmissbruk. Mycket av det som dessa barn upplevt kan kopplas samman, dels informanterna emellan, men även till de barn som beskrivs i den tidigare forskningen, och att det specifika är istället hur barnen reagerar på upplevelserna, än själva upplevelsen i sig. Informanterna är idag nöjda med hur deras liv ser ut, och samtliga är övertygade om att deras erfarenheter av uppväxten med en mamma eller pappa med alkoholmissbruk påverkat dem i vissa val i livet, men är osäkra på i vilken grad. Det framkommer att vissa lever påverkade av uppväxten mer än andra. En som absolutist, en som nykter alkoholist och en som vet med sig att hon har svårt att lita på människor som sårat henne, och istället väljer bort dessa. Jag har funnit att precis som de tidigare studierna visar så är den egna bearbetningen och acceptansen över det som hänt nödvändigt för att kunna försonas med den uppväxt man upplevt, och vad den kan tänkas ha orsakats med en missbrukande förälder.en
dc.language.isosween
dc.subjectAlkoholmissbruk,stämpling, vuxna barn till missbrukareen
dc.titleUpplevelser av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk. ”/…/ jag ser på honom som två olika personer, min pappa som onykter och min pappa som nykter. Jag kan nog inte se det på något annat sätt.” En kvalitativ studie om vuxna barn till alkoholisteren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record