Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsson, Alexandra
dc.contributor.authorSigurdson, Maria
dc.date.accessioned2009-08-28T08:23:45Z
dc.date.available2009-08-28T08:23:45Z
dc.date.issued2009-08-28T08:23:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20902
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen var att undersöka hur sexualitet och maskulina genuspositioner möjliggörs och begränsas inom ramarna för en heteronormativ ordning. I den kvalitativa studien undersökte vi vilka verkningar den heterosexuella matrisen, heteronormativitet, homosocialitet, den hegemoniska maskulinitetsmodellen, normer och avvikelser har på unga mäns görande av genus och sexualitet. Våra frågeställningar var; Hur framställer informanterna maskulina och feminina genuspositioner? Hur tänker informanterna kring sexualitet? Och vilken roll spelar homosocialitet i skapandet av genus? För att ta reda på detta använde vi oss av en modifierad form av fokusgrupper, som vi kallade för gruppdiskussioner. I samtalen berörde vi givna teman som var kopplade till syftet och frågeställningarna. Vid tre tillfällen träffade vi fem unga män som alla gick tredje året på gymnasiet. Vi var inte intresserade av att urskilja individuella och personliga åsikter, utan vår intention var att fånga gruppens gemensamma yttringar, resonemang och berättelser. Vi analyserade vår empiri utifrån vår teoretiska ansats och tidigare forskning för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. I analysen utgick vi ifrån de två teman som introducerades i syftet; sexualitet och maskulina genuspositioner. Vi tyckte oss kunna urskilja en obligatorisk heterosexualitet där alla andra sexuella uttryck gavs marginellt med förståelse. Begränsningarna kring sexuell identitet och genusidentitet var ytterst påtagliga. Kroppens betydelse för genusskapande var tydlig. Vi hade inte för avsikt att studera maktperspektivet i görandet av maskulinitet, men fann snabbt att det hade sin självklara plats i genusdiskursen. Upprätthållandet av normer är ett resultat av hur maktfördelningen ser ut i det västerländska samhället. Vissa mäns överordning gentemot kvinnor och underordnade maskulinitetspositioner går inte att bortse ifrån, inte ens i vår lilla diskussionsgrupp. Det vi blev medvetna om var att åsikter och tankar gavs möjlighet att produceras, revideras och upprätthållas genom samhälleliga och kulturella uttryck och normer. Vi blev än mer övertygade om att alla är en produkt av det samhälle man lever i och man kommer att utvecklas och skapa sina förutsättningar därefter.en
dc.language.isosween
dc.subjectSocial konstruktivismen
dc.subjectgenusen
dc.subjectsexualiteten
dc.subjecthomosocialiteten
dc.titleTak över nöjesfältet – en kvalitativ studie om unga män, genus och sexualiteten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record