Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Elin
dc.contributor.authorSjöberg, Linnea
dc.date.accessioned2009-06-17T10:51:49Z
dc.date.available2009-06-17T10:51:49Z
dc.date.issued2009-06-17T10:51:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20433
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractIntroduktion: Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem som leder till kostnader och lidanden. Det är därför viktigt att undersöka äldres upplevelser av preventiva hälsoinsatser för att kunna förebygga fallskador och öka livskvaliteten. Syfte: Att undersöka hur de äldre i Tynnered och deras anhöriga upplever de preventiva hälsoinsatserna Fixar-Tony, Förebyggande hembesök och Träffpunkten. Dessa insatser har genomförts för att motverka fallolyckor, förbättra den fysiska miljön och ge närhet till gemenskap och service. Metod: En kvalitativ induktiv studie med ett fenomenologiskt förhållningssätt genomfördes. Två semistrukturerade intervjuer med äldre som fått förebyggande hemverksamhet, brukar besöka Träffpunkten och kunnat utnyttja tjänsten fixar Tony intervjuades, samt tre anhöriga. Resultat: Vi fann tre essenser från intervjuerna med de äldre vilka var; känslor, relationer och hantering av vardag. Bland de anhöriga hittades fyra essenser: relationer, känslor, förändringar och samhället. Sociala aktiviteter och Träffpunkten visade sig vara särskilt betydelsefulla för alla informanter. Diskussion: Denna studie kan ses som en pilotstudie då samplet med fem medverkande varit relativt litet. Resultatet visar dock på att upplevelserna av verksamheterna Fixar-Tony, och Träffpunkten varit positiva hos samtliga informanter. Fortsatta studier med fler medverkande kan behövas för att styrka detta och göra resultatet mer överförbart till andra kontexter.en
dc.subjectÄldre, upplevelser, fenomenologi, prevention, fallskadoren
dc.subjectElderly, experiences, phenomenology, prevention, falling accidentsen
dc.titleUpplevelser av preventiva hälsoinsatser – en fenomenologisk studie bland äldre och deras anhörigaen
dc.title.alternativeExperiences of preventive health initiatives – a phenomenological study among elderly and their relativesen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record