GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Deltagardemokrati i skolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19941

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19941_1.pdf272KbAdobe PDF
View/Open
Title: Deltagardemokrati i skolan
Authors: Sara Engqvist, Anna
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: Syftet med föreliggande examensarbete var att studera i vilken mån elevinflytande implementeras utifrån gällande styrdokument för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Den övergripande problemställningen tog sitt avstamp ur den demokratidebatt som följde Demokratiutredningens slutbetänkande 2000. Medan slutbetänkandet bland annat uppmanade till ett större lokalt deltagande i det demokratiska systemet riktades kritik mot utredningen som menade att den inte var realistisk då enskilda medborgare ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19941
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011