Show simple item record

dc.contributor.authorGrusell, Emmy
dc.contributor.authorJonsson, Sara
dc.date.accessioned2009-01-26T10:13:58Z
dc.date.available2009-01-26T10:13:58Z
dc.date.issued2009-01-26T10:13:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19198
dc.description.abstractSyfte och frågeställningar: Vårt syfte med studien är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom Industritjänst AB. Resultaten från undersökningen ska ge underlag för ledningen i företaget att arbeta fram nya mål för verksamheten inom området psykosocial arbetsmiljö. Detta är ett stort område och vi har tillsammans med vår uppdragsgivare kommit fram till att fokusera på områdena motivation, stress, samarbete, stöd, konflikter, ledarskap, kommunikation, organisationskultur, kön och lärande. För att täcka dessa områden har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 1. Upplever medarbetarna stress i det vardagliga arbetet? 2. På vilket sätt samarbetar, motiverar och stöttar medarbetare varandra? 3. Hur upplever medarbetarna organisationskulturen och förekommer det konflikter på arbetsplatsen? 4. Hur fungerar ledarskapet ur medarbetarnas och ledarnas perspektiv? 5. Är företaget en kommunikativ och lärande organisation? Metod: Vi har valt att göra en studie där vi kombinerar en kvantitativ med en kvalitativ metod. Vi har lagt tyngdpunkten på den kvantitativa delen av studien. För den kvantitativa delen har vi använt oss av en enkätundersökning som gått ut till samtliga kollektiva och tjänstemän på Industritjänst AB. I enkäten har vi berört frågor som handlar om kommunikation, organisationskultur, jämställdhet och ledarskap. Eftersom vi vill ta reda på attityder och inställningar rörande ovan nämnda frågor anser vi att en kvantitativ ansats är mest relevant. Storleken på vår undersökningspopulation gör det också mest relevant att använda kvantitativa data. Det kvalitativa inslaget i studien riktar sig till mellanchefer som fått svara på en intervjuguide med öppna frågor. Resultat: Vi har kommit fram till att det råder en generellt god psykosocial arbetsmiljö inom koncernen, men att det finns en del områden som kan och bör förbättras. Bland annat så är det många medarbetare som upplever att de inte får uppskattning och uppmuntran i det dagliga arbetet. Vidare var det många av cheferna som upplevde konflikthantering som svårt, vilket kan behöva uppmärksammas genom utbildning och mer stöd i ledarrollen. Andra nödvändiga utvecklingsområden är rutiner för medarbetarsamtal och forum för formell kommunikation. Även här vill vi lyfta fram att stöd och kunskapspåfyllnad för ledare såväl som medarbetare är något vi anser är nödvändigt för ett lyckat utvecklingsarbete.en
dc.language.isosween
dc.subjectOrganisationskulturen
dc.subjectkommunikationen
dc.subjectstressen
dc.subjectstöden
dc.subjectkönen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectsamarbeteen
dc.subjectlärandeen
dc.subjectledarskapen
dc.titleEn studie i psykosocial arbetsmiljö i ett modernt svenskt industriföretagen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record