Now showing items 1-1 of 1

    • Creating multimodal texts in language education 

      Godhe, Anna-Lena (Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2012)
      I denna licentiatuppsats undersöks gymnasieelevers skapande av digitala berättelser i svenska eller svenska som andraspråk i en skolpraktik. Analysen grundas på videoupptagningar av par eller mindre grupper under deras ...