Show simple item record

dc.contributor.authorBergqvist, Fridaswe
dc.contributor.authorAndersson, Ulrikaswe
dc.date.accessioned2003-06-25swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:37:25Z
dc.date.available2007-01-17T02:37:25Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1830
dc.description.abstractInledning EU har beslutat att införa en gemensam redovisningsstandard i Europa. De redan existerande internationella redovisningsstandarder, IAS/IFRS valdes och ska vara implementerade i cirka 7000 företag inom EU innan år 2005. Genom att utgå från användarna av redovisningen ställs frågan: Vilken information söker olika intressenter i företagens årsredovisningar? Syftet är att undersöka implementeringen av IAS/IFRS ur ett användarperspektiv. Genom att ställa olika intressenters förberedelse av IAS/IFRS mot den information intressenterna normalt använder kan deras informationsbehov fastställas. Metod Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ metod, fallstudie, för att skapa en djupare förståelse av problemet och beskriva helheten av det sammanhang problemet inryms i. Att göra en fallstudie valdes eftersom syftet är att skapa en förståelse kring hur intressenterna till information från företag ser på den nära förestående konverteringen till IAS/IFRS. Författarna har använt sig av litteraturstudier för att skaffa sig kunskap om ämnet och intervjuer med sammanlagt fem representanter från tre olika intressentgrupper för att göra en djupare analys av situationen. Teori Teorin ska vara till hjälp vid tolkning av det empiriska materialet och tillhandahålla begrepp för att underlätta beskrivningen av den situation som studeras. Den teoretiska referensram som används består av tre avsnitt. Det första avsnittet beskriver viktiga aspekter av den nya redovisningsstandarden, vilka den influeras av och skillnader mot nuvarande standard. I det andra avsnittet presenteras de kvalitativa krav som ställs på företagens redovisning med utgångspunkt från användarnas informationsbehov. Det tredje avsnittet beskriver två teorier: intressentteorin och legitimitetsteorin. Empiri Empirin består av en sammanställning av de fem utförda intervjuer med två analytiker, två revisorer och en aktiesparare. Det finns skillnader i kunskapsnivån om IAS/IFRS bland de tre intressentgrupperna. Mest informerade anser sig revisorerna vara, därefter finansanalytikerna och minst informerade anser sig aktiespararna vara. Alla intressenter dock kommer att påverkas av konverteringen till IAS/IFRS vilket de är medvetna om. Analys Analysen besvarar problemställningen utifrån den teori som valts och det empiriska materialet. Kortfattat kan sägas att omställningen till IAS/IFRS kommer att försvåra för alla intressenter. Revisorerna kommer att få sätta sig in i ny information och det kommer att krävas en ny större kompetens inom revisorskåren. Det samma gäller för analytikerna. För aktiespararna försvåras jämförandet inom företagen, det blir svårare att se hur ett företag går över tid. Slutsats De slutsatser författarna kommit fram till utgår från uppsatsens syfte. Slutsatserna sammanställer de olika intressenternas informationsbehov och ger förslag till hur företagen kan uppfylla dessa behov i sin redovisning.swe
dc.format.extent299111 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleIAS/IFRS ur ett användarperspektivswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid2886swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record