Show simple item record

dc.contributor.authorForsberg, Björnswe
dc.date.accessioned2008-09-23T07:54:53Z
dc.date.available2008-09-23T07:54:53Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18010
dc.description.abstractDenna förstudie undersöker arbetsgivares attityder till högre utbildning på distans med ITstöd, samt till att anställa personer utbildade vid Nätuniversitetet. Arbetsgivarna representerar tre yrkesområden: skola- vård- samt dataingenjörsyrken. Urvalet är begränsat till nio arbetsgivare. Intervjupersonernas bedömningar rörande rekrytering av nätuniversitetsutbildade är överlag av hypotetisk karaktär, d.v.s. de har inga egna erfarenheter att falla tillbaka på. Detta sammantaget gör att slutsatserna måste tolkas med viss försiktighet. Det faktum att de intervjuade arbetsgivarna i viktiga avseenden delar samma uppfattningar, trots att de representerar olika yrkesområden, regioner m.m., indikerar dock en bredare giltighet för rapportens centrala slutsatser. Samtliga arbetsgivare gör gällande att nätuniversitetsutbildning och vanlig campusutbildning skulle bedömas likvärdiga i en rekryteringssituation. Skälen till detta är: (1) En positiv syn på IT-stödda utbildningsformer. Trots att yrkesutbildning via IT-stöd är en ny företeelse som arbetsgivarna har ytterst begränsad kunskap om, förväntar de sig att nätuniversitetsutbildade har jämförbara kvalifikationer med campusutbildade. Flera av arbetsgivarna har dock erfarenheter av IT-stöd i fortbildning, vilket bidrar till deras positiva inställning till nätuniversitetsutbildning. (2) Arbetsgivarna lägger i allmänhet inte någon värdering kring frågan genom vilken studieform eller vid vilken högskoleort den arbetssökande tillgodogjort sig sin utbildning, så länge denne har relevant examen. De faktorer som arbetsgivarna tillmäter betydelse är främst de sökandes personliga egenskaper samt arbetslivserfarenhet. Arbetsgivarnas positiva inställning till rekrytering av nätuniversitetsutbildade är emellertid villkorad: flera av dem framhåller att detta förutsätter att utbildningen ger motsvarande färdigheter som ordinarie campusstudier. Här vädrar några arbetsgivare en oro över att nödvändiga gruppövningar och liknande blir lidande vid nätbaserade studier. Vad som kanske är något överraskande är den likartade bilden inom de undersökta yrkesområdena, att det inte uppträder några tydliga yrkesrelaterade skillnader i arbetsgivarnas attityder. Möjligen döljs eventuella skillnader bakom en annan faktor klyftan mellan glesbygd och stad. Trots att samtliga arbetsgivare delar en positiv grundsyn kring olika aspekter av IT-stödd utbildning, värderas denna i än högre grad bland studiens glesbygdsarbetsgivare. Detta är direkt relaterat till en större upplevd nytta av IT-stöd i glesbygden. Berörda arbetsgivare framhåller här både en nytta för själva arbetsplatsen t.ex. hur IT-stödd distansutbildning kan underlätta i samband med anställdas fortbildning och för den egna orten i stort. Att döma av studiens empiri tenderar inställningen till IT-stödda utbildningsformer att bli mer positiv, ju mer egna erfarenheter arbetsgivaren har inom området. Detta leder inte automatiskt till slutsatsen att växande erfarenheter ger en mer positiv inställning till IT-stöd. Arbetsgivarna med de största kunskaperna kring dessa frågor företräder nämligen också de arbetsplatser som tydligast har nytta av IT-stödda utbildningsformer.swe
dc.language.isosweswe
dc.publisherMyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningswe
dc.subjectUcerswe
dc.subjectNätuniversitetetswe
dc.subjectarbetsgivarattityderswe
dc.subjectIT-stödd distansutbildningswe
dc.titleArbetsgivarattityder till Nätuniversitetetswe
dc.typeTextswe
dc.type.svepReportswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record