Vårdalinstitutet har för närvarande åtta s k Tematiska rum öppna för allmänheten. Under 2009 kommer ytterligare rum att öppnas. Avsikten med de tematiska rummen är att sprida evidensbaserad kunskap inom områden av relevans för personal, anhöriga och andra intresserade involverade i vård och omsorg. Att sprida information på det här sättet, via Internet, är ett nytt sätt att förmedla kunskap på.

De tematiska rummen är i hög grad ett utvecklingsarbete, som hittills saknar motsvarighet i den akademiska världen och i vård och omsorg.

De tematiska rummen publiceras på: http://www.vardalinstitutet.net/tema/ och arkiveras i GUPEA på: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/17757

Recent Submissions

 • Om mat och dysfagi 

  Tibbling Grahn, Lita (Vårdalinstitutets Tematiska rum Näring och Ätande, 2005)
  För den som har ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, är risken stor att drabbas av näringsbrist, avmagring och luftvägskomplikationer. Flera hundratusen människor i Sverige har någon form av dysfagi, något som för de flesta ...
 • Dysfagi 

  Bülow, Margareta (2005)
  Dysfagi är ett symptom på en onormal sväljningsförmåga. Problemen kan finnas i munnen, svalget eller matstrupen. Symptomen är ofta varierande, från en känsla av upphakning i samband med ätande och drickande till allvarliga ...
 • Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat 

  Klasson, Wasty (2004)
  De funktionella svårigheterna vid ätandet kan delas in i intagande av mat, sväljning och ork: * intagande av mat att hantera maten på tallriken, att föra maten till munnen och att samtidigt sitta ordentligt * ...
 • Etik - näring och ätande 

  Westergren, Albert (2006)
  Grundläggande etiska principer är att värna om vårdtagares självbestämmande, att göra gott och inte skada, att vara rättvis och att värna om livets okränkbarhet. Principerna att göra gott och att respektera autonomin är ...
 • Aptit 

  Westergren, Albert (2006)
  Aptit och hunger initierar ätandet. Aptiten påverkas av våra sinnesintryck men även det som tillfredsställer våra psykologiska, sociala, och kulturella behov kan inverka positivt på aptiten. Hungern stimuleras bland ...
 • Mat och näring i ett munhälsoperspektiv 

  Johansson, Ingegerd; Einarsson, Susanne (2005)
  Att kunna tugga och svälja och att inte ha ont i munnen är tre faktorer som är av stor betydelse för en individs möjlighet att kunna äta. Få eller trasiga tänder, sveda, smärta, torrhet i munnen, förlorad smak och problem ...
 • Maten och det nya landet : en forskningsrapport från Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). 

  Brembeck, Helene; Karlsson, MariAnne; Ossiansson, Eva; Shanahan, Helena; Jonsson, Lena; Bergström, Kerstin; Engelbrektsson, Pontus (2007)
  Rapporten Maten och det nya landet ingår i forskningsprojektet Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+, som är ett institutions- och fakultetsövergripande samarbete mellan ...
 • Stockholms Borgerskap lagar och serverar koshermat till äldre 

  Blomberg, Helena (2004)
  Att som äldre fortsätta med att leva enligt judisk mattradition är idag möjligt vid Stockholms Borgerskaps äldreboende. En kreativ omorganisation med stort engagemang av duktig personal skapade en enkel och fiffig lösning ...
 • Unikt projekt med proteinförskjuten kost i Göteborg 

  Yula, Kersti (2004)
  De flesta med Parkinson står ju på någon Levodopamedicin: Madopark eller Sinemet. Det har visat sig att protein konkurrerar ut dopaminet i tarmen och hinner före till hjärnan. Det är därför det är så viktigt att ta ...
 • Skyddar fiskfett mot Alzheimers sjukdom 

  Cederholm, Tommy (Medikament, 2005)
  Det finns många skäl som talar för positiva effekter på tankefunktioner och minne genom ett högt fiskintag. Epidemiologiska och djurexperimentella studier antyder att regelbundet fiskintag eller hög tillförsel av ...
 • Nutritionsstatus bland strokepatienter. Drabbas förstagångsinsjuknade strokepatienter (<70 år) av malnutrition? En kartläggning. 

  Jakobsson, Märta (2005)
  På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har nutritionsstatusen för förstagångsinsjuknade strokepatienter yngre än 70 år undersökts, från akutskedet till uppföljningen tre till fyra månader efter insjuknandet. Denna åldergrupp ...
 • Äldre personer med Parkinsons sjukdom går tidigt ner i vikt 

  Lorefält, Birgitta (2005)
  Många äldre patienter med Parkinsons sjukdom går ner i vikt, vilket kan leda till undernäring. För att få svar på frågan om och när under sjukdomsprocessen dessa patienter går ner i vikt och vad orsaken kan vara till en ...
 • Nutritionsstöd till cancerpatienter 

  Persson, Christina (2004)
  Christina Persson, dietist och med.dr. vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har i sin doktorsavhandling, "Improved Nutritional Support in Cancer Patients", sett på hur man kan stödja och påverka cancerpatienters näringsintag ...
 • Proteinreducerad kost 

  Eyre, Sintra (2004)
  Proteinreducerad kost (PR-kost) ordineras av njurläkare och är framför allt avsedd att användas till patienter, som har symptom på urinförgiftning (uremi) p.g.a. nedsatt njurfunktion. De viktigaste symptomen vid uremi är ...
 • SGA Subjective Global Assessment 

  Persson, Christina (2004)
  SGA Subjective Global Assessment är en teknik som är lätt att använda, för att bestämma näringstillståndet hos en patient. Den beaktar inte bara förändringar av kroppen utan också förändringar av fysiska funktioner. SGA ...
 • Äldre och ätande i "vårdmatsalar" : måltiden inom omsorg och vård 

  Sidenvall, Birgitta (2007)
  Birgitta Sidenvall menar att vårdpersonalen inte får nöja sig med "ett tack för maten" och därmed tro att allt är bra. Äldre patienter känner sig mer som gäster än som boende på en vårdinstitition. Man kan ha fysiska ...
 • Äldre och ätande i hemmiljö 

  Gustafsson, Kerstin (2007)
  Kerstin Gustafsson ser i sin forskning att samhällets insatser är en viktig förutsättning för att äldre funktionshindrade skall kunna fortsätta att laga sin mat hemma. Anpassningen skall fokusera på vad man klarar i stället ...
 • Viktminskning hos äldre 

  Cederholm, Tommy (2004)
  Det normala åldrandet innebär att man kan förlora upp till ett halvt kilo per år i vikt. När viktförlusten är större än 5% på 3 månader eller mer än 10% av tidigare normalvikt finns det anledning att vara vaksam. En sådan ...
 • Undernäring hos äldre personer i kommunalt boende 

  Christensson, Lennart (2004)
  Lennart Christensson har i sitt avhandlingsarbete undersökt näringstillståndet hos äldre, som var nyinflyttade till kommunalt äldreboende. Han har utvärderat metoder för att bedöma näringstillstånd och undersökt effekten ...
 • Sjukdomsrelaterad undernäring - äldreomsorgens utmaning 

  Rothenberg, Elisabet (2008)
  Sjukdomsrelaterad undernäring drabbar många sjuka äldre. Tillståndet kan obehandlat vara livshotande, leder till minskad funktion och livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet. Evidensbasen för diagnostik och ...

View more