Show simple item record

dc.contributor.authorSvensson, Ewaswe
dc.contributor.authorNilsson, Jennyswe
dc.contributor.authorDinhammar, Susanneswe
dc.date.accessioned2005-06-14swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:33:36Z
dc.date.available2007-01-17T02:33:36Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1729
dc.description.abstractBakgrund och problem: För att uppnå mer enhetliga redovisningsprinciper kring företagsförvärv och samgåenden startade IASB ett projekt vilket idag består av två faser. IFRS 3 Business Combinations gavs ut i mars 2004, den stora förändringen som skedde var att poolningsmetoden förbjöds och alla företagsförvärv och samgåenden nu skall redovisas enligt förvärvsmetoden. När nya regelverk börjar användas i praktiken dyker det ofta upp problem. Detta på grund av att det inte alltid fungerar på samma sätt i praktiken som i teorin. Detta leder oss fram till följande forskningsfrågor; Hur ser redovisningsansvariga samt revisorer på förändringar som skett till följd av implementeringen av IFRS 3? Hur ser ovan nämnda praktiker på förslaget kring användning av fresh start-metoden? Syfte: Vårt syfte är att återge utvecklingen inom koncernredovisningen gällande fas 2 i projektet. Vi vill även se hur företagen har anpassat sig under den första tiden då IFRS 3 har tillämpats samt huruvida kompletterande regler behövs. Vi vill undersöka styrkor respektive svagheter i de förslag som IASB har tagit fram kring redovisning enligt fresh start. Avgränsningar: Av de områden som ingår i fas 2 har vi valt att inrikta oss på området kring fresh start, då detta är en redovisningsmetod vars möjliga existens debatteras just nu. Vidare har vi gjort en geografisk avgränsning så till vida att vi har valt att inkludera enbart internationella storföretag samt revisionsbyråer i Göteborgsområdet i vår empiriska undersökning. Metod: Vi har genomfört personliga intervjuer med tre redovisningsansvariga samt fyra revisorer. Det empiriska materialet har sammanställts utifrån den struktur som intervjuguiden bygger på. Slutsats: Respondenternas åsikter kring förändringen av regelverket är övervägande positiva. Vidare har vi nått slutsatsen att hanteringen av goodwillposten anses vara den viktigaste förändringen. IFRS 3 väntas ge effekter på aktiemarknaden i form av större volatilitet och orolighet. Slutligen anser vi att det skulle behövas klara och detaljerade regler kring fresh start-metoden om denna skulle bli en antagen redovisningsmetod i framtiden. Förslag till fortsatt forskning: En undersökning då IFRS 3 har tillämpats under en längre tidsperiod skulle vara intressant att göra. Praktikerna kan då enligt oss lättare avgöra om de saknar något i regelverket, vad som orsakar problem respektive vad som fungerar bra i praktiken. En annan undersökning kan göras då fresh start-metoden eventuellt har implementerats. En jämförelse kan då genomföras för att se om praktikernas åsikter i vår undersökning har förändrats efter användning av metoden.swe
dc.format.extent306777 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.subjectIFRS 3swe
dc.subjectbusiness combinationsswe
dc.subjectfresh startswe
dc.subjectpooling of interestswe
dc.subjectpurchase methodswe
dc.subjectgoodwillswe
dc.subjectsamt sökordens svenska motsvarighet.swe
dc.titlePraktikers syn på IFRS 3 - En skänk från ovan eller en villfarelse? En studie gällande förändringar av regelverket kring företagsförvärv och samgåendeswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4172swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record