Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Tinaswe
dc.contributor.authorCarlsson, Thereseswe
dc.contributor.authorLärka, Lindaswe
dc.date.accessioned2005-09-22swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:33:22Z
dc.date.available2007-01-17T02:33:22Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1709
dc.description.abstractBakgrund och problem: Till följd av ett antal förtroendeskadliga företeelser har samhällets förtroende för det svenska näringslivet försämrats. Det ledde till att en kommission tillsattes för att utreda behovet av eventuella åtgärder för att återigen stärka förtroendet. Statens utredning mynnade ut i en Svensk kod för bolagsstyrning som ska implementeras i de svenska aktiemarknadsbolagen under 2005. Syfte: Studiens syfte är att belysa implementeringen av Svensk kod för bolagsstyrning mot bakgrund av att Koden är ett ”samprojekt” mellan näringsliv och staten. Koden förväntas även bidra till förbättrad bolagsstyrning och ge ökad förtroende för svenskt näringsliv, i samhället och för utländska investerare. Avgränsningar: Studien begränsas till de faktorer Bo Rothsteins analysmodell identifierar och författarna har valt att se till fyra av de totalt sex fälten. Framställningen av uppsatsen är koncentrerad till att enbart behandla de områden som behandlas i Koden. Vidare behandlar studien svensk lagstiftning och praxis inom bolagsstyrningsområdet. Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ studie. Studiens karaktär är både deskriptiv och explorativ och författarna använder sig av en analysmodell, framtagen av Bo Rothstein, för att genomföra uppsatsens analys. Svensk kod för bolagsstyrning och intervjuer ligger till grund för analysen. Resultat och slutsatser: Undersökningen i denna uppsats ska besvara frågeställningen; Innehåller Svensk kod för bolagsstyrning de centrala faktorer som krävs för att implementeras framgångsrikt? Författarna drar slutsatsen att Koden innehåller de centrala faktorer som krävs men att de brister vilket leder till att implementeringen inte blir framgångsrik. Förslag till fortsatt forskning • Analysmodellens fält kan undersökas i högre grad var för sig för att få en djupare förståelse och för att eventuellt kunna ge förslag på förbättrande åtgärder i Koden. • Efter implementeringen genomförts kan det undersökas inom vilka av Kodens områden, där det inneburit faktiska förändringar i företagen. • Det kan undersökas i vilken omfattning företag väljer att följa respektive förklara efterlevnaden av Koden.swe
dc.format.extent323421 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleImplementering av Svensk kod för bolagsstyrningswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4423swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record