Show simple item record

dc.contributor.authorPääaho, Hannaswe
dc.contributor.authorKärnefelt, Lisaswe
dc.date.accessioned2006-02-08swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:28:12Z
dc.date.available2007-01-16T17:28:12Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1673
dc.description.abstractBakgrund och problem: Ett flertal undersökningar har visat att många företag inte lägger tillräckligt mycket resurser på sin Cash Management. Det finns olika typer av Cash Management-problem beroende på vilken situation företaget befinner sig i. Såväl underskott som överskott av likviditet kan medföra problem av varierande art. Likviditetshanteringen är därmed en avgörande faktor som bidrar till företagens lönsamhet. Huvudproblemet i denna uppsats blir enligt följande; hur arbetar företag med sin Cash Management och vad är bankernas och revisorernas roll i detta? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag arbetar med Cash Management och vad bankernas och revisorernas roll i företagens Cash Management är. Avgränsningar: Istället för att exkludera området Cash Management vid internationell handel har vi övervägt och beslutat att hellre ta med området på en övergripande nivå. Detsamma gäller studierna vi har gjort om företagens arbete kring sin Cash Management. Istället för att fokusera på ett enda företag har vi valt att behandla fyra företag, där vi har intervjuat relevanta personer från vart och ett, för att komma fram till i hur stor utsträckning de arbetar med likviditetsplanering och vilka skillnader det finns mellan företagen. Metod: Denna uppsats är en kvalitativ studie som främst grundar sig på primärdata, vilken inhämtats genom personliga intervjuer hos fyra företag och två banker samt genom telefonintervjuer med en revisor och en konsult på två olika revisionsbyråer. Vi har medvetet vänt oss till olika typer av företag i ett strategiskt syfte att göra en så bred undersökning som möjligt samt även till banker och revisorer för att ge den ett större perspektiv. Resultat och slutsatser: Överlag har vi fått intryck av att företagen som vi har undersökt inte arbetar med Cash Management i den utsträckning som vi hade trott. Endast ett av de fyra företagen lägger stort fokus på kassaflöden och har en noggrann uppföljning därav. Dock har alla företagen brister som skulle behöva åtgärdas. Vi har kommit fram till att bankernas roll i företagens Cash Management skiljer sig ganska mycket åt beroende på de förutsättningar varje enskilt företag har. Generellt vill vi dock påstå att bankernas tjänster kan utgöra en mycket viktig del av företagens likviditetshantering, särskilt för stora bolag där mycket tid och pengar finns att tjäna på effektiva rutiner. Enligt vår undersökning har revisorerna en ganska liten roll i företagens Cash Management eftersom deras huvuduppgift är att kontrollera bolagens siffror och inte effektiviteten i deras likviditetshantering. Förslag till fortsatt forskning: Förslag till ytterligare fortsatt forskning inom Cash Management är att antingen göra en djupare analys av hur ett bolag, en sektor eller dylikt arbetar med sin Cash Management för att sedan kunna försöka effektivisera det bolagets Cash Management. Ytterligare en aspekt vore att göra en bredare enkätundersökning där man jämför privata och kommunala företags arbete inom Cash Management.swe
dc.format.extent365323 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleCash Management - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas rollswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4723swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record