Show simple item record

dc.contributor.authorStolt, Lenaswe
dc.date.accessioned2004-02-04swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:26:28Z
dc.date.available2007-01-16T17:26:28Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1615
dc.description.abstractBakgrund och problem: Budgetering är något som är väl etablerat då det har funnits i snart 40 år i Sverige. Budget har flera syften i ett företag bland annat används den för planering, styrning av verksamheten, kontroll och utvärdering. Under den här tiden har dock omvärlden förändrats en hel del. Det har skett en avreglering och globalisering med en mer föränderlig omvärld som följd. Detta ställer nya krav på ett företag som många menar att budgeten inte kan leva upp till. Det har förekommit mycket artiklar i tidskrifter om att budgeten borde avskaffas. Hur är det då ute i företagen finns budgeten kvar eller håller den på att överges eller kompletteras? Syfte: Att kartlägga och beskriva hur den fasta årliga budgeten används i de börsnotera-de företagen i Sverige. En jämförelse ska också göras med en liknande studie som gjor-des 1997 för att se om det finns några skillnader. Dessutom ska studien försöka belysa vilka skillnader det är mellan de företag som använder sig av fast årlig budget eventuellt med något eller några komplement kontra de som övergett eller funderar på att överge den. Avgränsningar: Undersökningen begränsar sig till att undersöka budgetens användning på koncernnivå bland de svenska börsbolag som finns med på listorna Mest omsatta, A-listan, Attract 40 och O-listan. Metod: Det handlar om en kvantitativ metod eftersom en kartläggning ska ske av bud-getens användning i de svenska börsbolagen. En enkätundersökning sändes ut till alla företag på de berörda börslistorna, se avgränsningar ovan. Det handlar om 277 företag. Enkäten besvarades via Internet. Det empiriska materialet analyserades sedan utifrån den teoretiska referensramen. Resultat och slutsatser: I studien framkom att 84 % av företagen använder sig av fast årlig budget mot 89 % 1997. Det framkom också att de allra flesta anser att den fasta år-liga budgeten bygger på osäkra framtidsutsikter. Det är ett av de större problemen anser framförallt de som övergett budgeten till förmån för rullande budgetar/prognoser ofta kompletterat med Balanced Scorecard och/eller benchmarking. Bland de som inte över-gett den fasta årliga budgeten är det många som kompletterat den med reviderad bud-get/prognos men även bland dessa används rullande budgetar/prognoser och Balanced Scorecard och/eller benchmarking. Förslag till fortsatt forskning: En studie om hur budgetens användning är i de mindre och medelstora företagen kan vara intressant att göra för att se eventuella skillnader. Den här undersökningen går ut på att se användningen av budgeten på koncernnivå. Det kan vara intressant att se om det skiljer sig mellan hur budgeten används på högsta ni-vån kontra längre ned i organisationernaswe
dc.format.extent458695 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrning
dc.titleHar företagen övergett budgeten? - en studie om budgetens användning i de börsnoterade företagenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3350swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record