Show simple item record

dc.contributor.authorLöfgren, Ellinorswe
dc.contributor.authorKaihlamäki, Ninaswe
dc.date.accessioned2004-03-12swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:26:06Z
dc.date.available2007-01-16T17:26:06Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1584
dc.description.abstractBakgrund och problem: Det är främst vid anskaffning och implementering av ett nytt standardsystem som flera aktörer berörs och aktörernas olika förväntningar blir extra tydliga. Aktörerna har förväntningar på de förändringar som kommer att ske och hur dessa förändringar kommer att påverka deras egen situation. Förväntningarna på förändringarna kan vara positiva eller negativa, i stor eller liten omfattning. Vilka förväntningar väcks bland aktörerna? Hur går aktörerna till väga för att infria sina förväntningar? Hur fångar aktörerna tillsammans verksamhetens behov? Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och förklara de förväntningar som kan uppstå kring standardiserade affärssystem för berörda aktörer. Avgränsningar: Uppsatsen kommer inte att gå in på systemens tekniska funktioner. Inte heller diskuteras företagens organisationer, branschtillhörighet, storlek eller övriga intressenter som berörs. Vi behandlar inte egenutvecklade system eller system som tillkommer genom samarbete mellan systemleverantör och kund, eftersom förväntningsproblematiken inte är av samma karaktär där. Den referensram vi själva har och därmed också utgår från, är det perspektiv med vilket vi utfört utredningen, även om problemställningen är global. Metod: Undersökningen är kvalitativ, med en induktiv ansats. Arbetssättet har varit hermeneutiskt. Genom litteraturstudier och öppna intervjuer har arbetet med uppsatsen fortgått. Resultat och slutsatser: De förväntningar som väcks bland aktörerna är till övervägande delen positiva, vilket också är det som driver processen framåt. Men främst bland användarna finns det exempel på stora skillnader i förväntningar, allt ifrån mycket positiva till mycket negativa. Denna utredning ger stöd för att det är genom att tillsätta en styrgrupp, som består av personer från både kund och leverantör, som förändringen lyckas. Förutsättningarna är även att personer från hela verksamheten finns representerad internt och att det avsätts tid för projektet. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att fokusera på vad en controller har för förväntningar på ett affärssystem i sitt dagliga arbete. I flera studier och intervjuer har nyttan med det nya affärssystemet varit orsaken till implementeringen av det. Vi har då uppmärksammat svårigheten att mäta den här nyttan. Därför kunde det vara intressant att studera möjligheter till att utveckla något slags ”mätverktyg” för det.swe
dc.format.extent797855 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrning
dc.titleFörväntningar kring affärssystem. En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningarswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3447swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record