Show simple item record

dc.contributor.authorPääaho, Hannaswe
dc.contributor.authorKärnefelt, Lisaswe
dc.date.accessioned2005-08-12swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:24:02Z
dc.date.available2007-01-16T17:24:02Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1511
dc.description.abstractBakgrund och problem: De senaste årtiondena har kännetecknats av sammanslagningar och uppköp bland annat av skogsbolag. Enso och STORA är inget undantag, 1998 beslutades att även de skulle fusioneras. Huvudproblemet i uppsatsen blir därför att studera varför Enso och STORA gick samman. För att kunna besvara den frågan krävs en del tillbakablickar till hur företagen såg ut innan fusionen men även hur den nya koncernen såg ut efteråt, samt vilka möjligheter sammanslagningen har lett till på världsmarknaden. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utföra en företagsanalys av Stora Enso från 1995 till 2004 för att undersöka vilka skäl som låg bakom fusionen mellan Enso och STORA 1998. Avgränsningar: Vi avgränsar oss till att studera skogskoncernen Stora Enso år 1995 – 2004. Vidare begränsar vi oss till att endast använda extern information och utgår i vår uppsats från ett företagsekonomiskt perspektiv. Metod: Uppsatsen är en fallstudie främst baserad på sekundärdata med undantag av en telefonintervju med Helene Öjert, informationsdirektör på Stora Enso, och ett seminarium med Stig Wiklund, logistikdirektör och projektledare på Stora Enso. Resultat och slutsatser: Vi har kommit fram till att flera motiv låg bakom fusionen mellan Enso och STORA men att de största var att skapa synergifördelar och uppnå tillväxt. Eftersom de båda företagen var positiva till sammanslagningen kunde den genomföras nästintill problemfritt. Den relativt nya koncernen har fått bättre möjligheter på världsmarknaden bland annat på grund av företagets storlek, som lett till stordriftsfördelar och ökad förhandlingsstyrka. Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare forskning kring sammanslagningen mellan Enso och STORA vore av intresse men då ur ett annat perspektiv, förslagsvis genom ett organisatoriskt perspektiv. Denna skulle med fördel kunna baseras på primärdata såsom intervjuer med anställda. Det vore även av intresse att studera exempelvis Stora Ensos dotterbolag Papyrus, som arbetar direkt ut mot kund, för att se en annan sida av koncernen det vill säga hur de arbetar gentemot kunden. Andra förslag till fortsatt forskning vore att göra en liknande analys av konkurrenterna SCA och UPM Kymmene för att sedan kunna göra en jämförelse mellan företagen för att se vad som är utmärkande för respektive koncern.swe
dc.format.extent468581 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleFöretagsanalys av Stora Enso, 1995 - 2004swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4335swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record