Now showing items 1-1 of 1

    • Fiske och Natura 2000 - 7 kap. 28 § miljöbalken i EU-rättslig belysning 

      Christiernsson, Anna; Michanek, Gabriel; Nilsson, Pontus (Havsmiljöinstitutet, 2014-04-08)
      Enligt art- och habitatdirektivet skall EU:s medlemsstater upprätta Natura 2000-områden för att bevara livsmiljöer för skyddade arter eller särskilt värdefulla biotoper. För att bedriva fiske eller annan verksamhet inom ...