Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Emma
dc.contributor.authorSetterberg, Sofie
dc.date.accessioned2008-06-13T12:45:38Z
dc.date.available2008-06-13T12:45:38Z
dc.date.issued2008-06-13T12:45:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10318
dc.descriptionBakgrund och problem: Sedan den förste januari 2005 har samtliga noterade koncerner i Europa gått över till IFRS. Detta regelsystem kräver mycket upplysningar från företagen men samtidigt anger det inte hur detaljerade företagen skall vara. När man inför ett enhetligt redovisningssystem kan det lätt uppstå skillnader då företag med olika bakgrunder och förutsättningar tolkar reglerna på olika sätt. Utifrån det här kommer uppsatsens undersöka huruvida eventuella skillnader beror på företagets nationstillhörighet, redovisningstradition eller storlek. Syfte: Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur europeiska noterade företag tillämpar IFRS. Avgränsningar: Det är enbart företag inom EES-området som kommer att granskas. Metod: För att genomföra den här uppsatsen har rederibranschen valts och de har granskats hur dessa företag har upplyst angående IAS 16 – Materiella anläggningstillgångar. Den här standarden kräver många upplysningar från företag därav har en avgränsning gjorts. De upplysningar som kommer granskas är restvärdet, komponentsavskrivningar samt omprövning av restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod. Undersökningen har haft ett kvantitativt upplägg utifrån granskning av årsredovisningar. Materialet utifrån årsredovisningarna har fåtts fram med hjälp av en mall och därefter har materialet sammanställts i datorprogrammet Excel. Statistiska tester, i form av icke-parametriska metoder, har gjorts för att undersöka om samband går att finna mellan de olika undersökningsvariablerna och företagens nationstillhörighet samt storlek. Inga primärkällor har använts då uppsatsen behandlar många europeiska länder och möjlighet har inte funnits att kontakta sakkunniga från samtliga länder. Resultat och slutsatser: Endast ett fåtal samband har kunnat säkerställas mellan företags sätt att tillämpa reglerna och deras nationstillhörighet respektive storlek. Bortsätt från dessa två samband av 15 möjliga anser vi att branschen påverkar i större grad företagens sätt att upplysa och därmed tillämpa IFRS. Företagen i denna bransch styrs av en stark isomorfism och branschtradition vilket gör att varken storlek eller nationstillhörighet påverkar upplysningarna. Förslag till fortsatt forskning: Vi rekommenderar att genomföra en liknande undersökning men man bör då utöka urvalet då den i uppsatsens fall inkluderade få observationer. Det skulle även vara intressant att undersöka en annan bransch och då eventuellt en annan standard för att se om uppsatsens resultat är specifikt för rederibranschen eller om det är ett mönster som man kan se i andra branscher.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries07-08-90en
dc.titleNations- eller storleksinfluerad IFRS? - En studie av IAS 16 i rederibranschenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record