Med denna rapportserie vill vi bidra till att förbättra både lärares och lärarutbildares möjligheter att bedriva en undervisning som är intresseväckande och tankestimulerande och som leder till varaktiga kunskaper. Det är fråga om att på olika sätt omsätta ämnesdidaktiska forskningsresultat i praktiken.

Recent Submissions

 • Undervisning i sex och samlevnad : ett idématerial 

  Wallin, Anita; Bengtsdotter Katz, Viktoria; Hermansson Adler, Magnus; Katz, Olle; Lustig, Florentina; West, Eva (2012-03)
  De nya läroplanerna som gäller från hösten 2011 markerar betydelsen av undervisning i sex och samlevnad. Här ger vi vårt bidrag till denna undervisning genom att presentera ett idématerial som kan ligga till grund för ...
 • Teaching about sound, hearing and health - knowledge base, suggestions for teaching and copying material 

  West, Eva (Göteborgs Universitet, 2008-09)
  The report begins with an analysis of current subject didactic knowledge about sound, hearing and health issues concerning high sound levels. Part of this analysis is an overview of common everyday conceptions of sound, ...
 • Att undervisa om ljud, hörsel och hälsa - kunskapsbas, undervisningsförslag och kopieringsunderlag 

  West, Eva (Göteborgs universitet, 2008-09)
  Rapporten inleds med en ämnesdidaktisk analys av området ljud, hörsel och hälsofrågor kopplade till höga ljudnivåer. Till denna analys hör bl.a. en översikt över vanliga vardagsbegrepp om ljud, örat och hörsel, liksom ...
 • Att undervisa om livscykler i skolår 1-5, kunskapsbas och undervisningsförslag 

  Björn, Andersson; Eva, Nyberg (Göteborgs Universitet, 2006-09)
  Rapporten inleds med en utförlig ämnesdidaktisk analys av området livscykler inklusive en översikt över viktiga ämnesdidaktiska forskningsresultat som beskriver elevers s.k. vardagsbegrepp om vad som är levande, befruktning ...
 • Att undervisa om geometrisk optik, kunskapsbas och undervisningsförslag 

  Björn, Andersson; Frank, Bach (Göteborgs Universitet, 2004-05)
  Rapporten inleds med en utförlig ämnesdidaktisk analys av området geometrisk optik, inklusive en översikt över viktiga ämnesdidaktiska forskningsresultat som beskriver elevers s.k. vardagsbegrepp om ljuset och dess egenskaper. ...
 • Att undervisa om lampor och batterier, kunskapsbas och elevuppgifter 

  Christina, Kärrqvist (Göteborgs Universitet, 2003-10)
  Rapporten ger en översikt över viktiga ämnesdidaktiska forskningsresultat som beskriver elevers s.k. vardagsbegrepp om elektriska likströmskretsar. Sedan följer 16 förslag till experimentella uppgifter, lämpliga för ...
 • Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till kemi, sex "workshops" 

  Björn, Andersson; Frank, Bach; Birgitta, Frändberg; Ingrid, Jansson; Christina, Kärrqvist; Eva, Nyberg; Anita, Wallin; Ann, Zetterqvist (Göteborgs Universitet, 2003-10)
  Rapporten behandlar hur elever förstår centrala aspekter av kemin. Först kommer tre workshops om materiens bevarande, byggnad respektive faser. Därefter tas blandning, lösning och vattnets kretslopp upp. Som avslutning ...
 • Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till fysik, sex "workshops" 

  Björn, Andersson; Frank, Bach; Birgitta, Frändberg; Ingrid, Jansson; Christina, Kärrqvist; Eva, Nyberg; Anita, Wallin; Ann, Zetterqvist (Göteborgs Universitet, 2003-10)
  Rapporten går in på hur elever resonerar inom några viktiga områden av fysiken. Dessa är astronomi (jorden som planet i rymden, varför vi har årstider, månen, planetsystemet och universum), Newtons tre rörelselagar samt ...
 • Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till biologi, fyra "workshops" 

  Björn, Andersson; Frank, Bach; Birgitta, Frändberg; Mats, Hagman; Ingrid, Jansson; Christina, Kärrqvist; Eva, Nyberg; Anita, Wallin; Ann, Zetterqvist (Göteborgs Universitet, 2003-10)
  Rapporten tar upp hur elever resonerar inom några centrala biologiska områden. Dessa är matspjälkning, fotosyntes, evolution och genetik. I samband med workshopen om fotosyntes förklaras och exemplifieras vad formativ ...
 • Att förstå och använda naturvetenskapen, sju workshops 

  Björn, Andersson; Frank, Bach; Birgitta, Frändberg; Ingrid, Jansson; Christina, Kärrqvist; Eva, Nyberg; Anita, Wallin; Ann, Zetterqvist (Göteborgs Universitet, 2003-10)
  I rapporten behandlas bl.a. hur elever resonerar om kontrollexperiment, hur de förstår en partikelteori om gaser, deras föreställningar om energiflödet på jorden och om växthuseffekten och dess förstärkning. Ett avsnitt ...